Wat is het verdienmodel van Hoplr?

Hoplr bestaat uit drie applicaties. Twee daarvan, onze website en mobiele app voor buren, zijn gratis. De derde applicatie, het Service Dashboard (of SDB), is betalend. Wij verstrekken licenties aan partijen zoals lokale overheden, nutsbedrijven, intercommunales en organisaties actief in de publieke sector. Dit steeds ter bevordering van de dienstverlening of communicatie naar de burger toe én zonder commerciële insteek.

 

 mceclip1.png

 

Welke mogelijkheden biedt het SDB aan deze partijen:

  1. Het dashboard maakt het mogelijk om aan buurtgerichte communicatie te doen. Zo kunnen ze inwoners op de hoogte houden van relevante gebeurtenissen zoals wegenwerken of afvalophaling. Belangrijk hierbij is dat deze partijen geen inkijk in de buurten krijgen.

  2. Onze klanten ontvangen ook heel wat informatie via het dashboard. Al deze informatie is steeds geaggregeerd en geanonimiseerd in lijn met de Europese GDPR privacywetgeving. Zo kan men via het dashboard bijvoorbeeld de groei van de buurten opvolgen en bekijken hoe tevreden inwoners zijn over bepaalde thema's, zoals veiligheid, mobiliteit, zorg of overlast. 

  3. We bieden onze partners eveneens de mogelijkheid om aan burgerparticipatie te doen. Dat betekent dat ze de input van inwoners kunnen vragen of peilingen kunnen organiseren over allerhande zaken. Buren kunnen zelf ook ideeën delen met deze partijen.

  4. Hoplr zet met het SDB ook in op sociale cohesie en buurtzorg. Buurtwerkers, veldwerkers en wijkregisseurs kunnen toegang krijgen tot meerdere buurten om de sociale cohesie te bevorderen en hulpvragen te beantwoorden.

Met het SDB zorgen we er dus voor dat lokale overheden, nutsbedrijven, intercommunales en organisaties dichter bij de burger staan. Tezelfdertijd zorgen we er voor dat de burger goed op de hoogte blijft van wat belangrijk is in zijn of haar leefomgeving.

Surf voor meer informatie over het Service Dashboard naar services.hoplr.com

 

Meer vragen? Contacteer ons

Stuur een e-mail naar support@hoplr.com

Artikelen in deze sectie

Zie meer